Thoreau Journal 09.07.1840

He who receives an injury is an accomplice of the wrong-doer.

Wer beleidigt wird, ist ein Komplize des Beleidigers.

Henry D. Thoreau, Journal, 09.07.1840
Übersetzung: Schmidt